Basketball Jnrs only


Event Details

  • Date:
  • Venue: THS Gym

9.am Jun Girls Gold Vs WAS
10.00am Jun Girls Blue Vs WAS
1pmJun Girls Blue vs MBAS
4pm Jnr Boys Gold Vs THS Blue
4pm Jnrboys Blue Vs THS Gold
Tess Watts